FAQ


Je hebt een vraag? Hier vind je het lijstje met de meestgestelde vragen.
 

Moet ik mij inschrijven voor een Leuven Walk?

Ja, voor onze wekelijks geprogrammeerde wandelingen vragen wij je deelname vooraf te melden via e-mail omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tickets kun je ook kopen in ons kantoor in de Boekhandelstraat 1, op de Grote Markt met het beroemde stadhuis.

Een wandeling op maat enkel voor jouw groep boek je best minstens 2 weken op voorhand, maar ook bij last-minute aanvragen bekijken we de mogelijkheden met veel plezier.

Hoeveel kost een Leuven Walk?

Voor de wandelingen waaraan je vrij kunt deelnemen, vind je de prijzen in het menu onder 'Wandelingen'. Hier kan je de informatie over de verschillende wandelingen openklikken.

Voor groepen op aanvraag gelden andere prijzen, afhankelijk van de groepsgrootte en de precieze details van de aanvraag. Je vindt de prijzen eveneens in het menu onder 'Wandelingen'.

Waar starten Leuven Walks?

Geprogrammeerde Leuven Walks starten normaal (tenzij anders meegedeeld) aan ons kantoor in het stadscentrum: Boekhandelstraat 1 op de Grote Markt

Boek je met een groep een privé-gids, dan start deze ook met plezier op een andere locatie: jouw hotel, vanaf een restaurant, het station... Vraag ernaar! 

Zijn Leuven Walks toegankelijk voor personen met een handicap?

De geprogrammeerde wandelingen zijn niet standaard toegankelijk voor rolstoelgebruikers of personen met een functiebeperking. Contacteer ons voor een Leuven Walk op maat: we ontwerpen met plezier een rondleiding op basis van uw advies!

Wie mag deelnemen aan Leuven Walks?

Iedereen natuurliijk! We maken er samen een gezellige tijd van!

Wel adviseren we groepen vanaf 10 personen ons te contacteren en een rondleiding aan te vragen. Zo kunnen wij ontdubbeling van een rondleiding overwegen en zonodig ingaan op specifieke wensen van deelnemers.

Hoe herken ik de gids van Leuven Walks?

Hij of zij ziet er uitzonderlijk goed uit en draagt een badge met het logo van Leuven Walks of Leuven Leisure.

Wat met een Leuven Walk in geval van slecht weer?

Zon, pijpenstelen of sneeuwstorm: de geprogrammeerde Leuven Walks gaan altijd door!

​Groepen op maat: zie de algemene voorwaarden onder 'Praktisch', 'FAQ'.

Wat neem ik mee op een Leuven Walk?

Comfortabele schoenen, een paraplu, ogen en oren.

Kan ik pinguïns zien op een Leuven Walk?

De jonge Keizer Karel V had er eentje op de Keizersberg, maar Leuven heeft vandaag geen dierentuin. Sommige studenten gedragen zich wel als varkens/zwijnen, en met enig geluk kan je bij valavond in de Dijle een bever spotten. Er is wel een kinderboerderij vlakbij in Kessel-Lo!

Waar vind ik een Leuven Walks folder?

Je vindt ze bij ons op kantoor (Tiensestraat 5, dat is op 50m van de Grote Markt met het beroemde stadhuis), in het toeristisch infokantoor van de stad Leuven en in jouw hotel.

Wat als ik geen antwoord vind op mijn vraag?

Dan heb je een originele vraag en neem je contact met ons op. We helpen heel graag!

hello@leuvenleisure.com

Wat zijn de algemene voorwaarden van Leuven Walks?

Op de programma's van Leuven Walks zijn de algemene voorwaarden van Leuven Leisure van toepassing ;

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEUVEN LEISURE


1. OVEREENKOMST

De overeenkomst tussende de aanvrager of klant enerzijds en de uitvoerder Leuven Leisure (hierna LL) anderzijds, komt tot stand door de aanvaarding door de aanvrager van het aanbod van LL. Per e-mail geeft de aanvrager aan met LL een overeenkomst te willen aangaan voor het leveren van één of meer diensten. De aanvrager krijgt van LL bevestiging van de reservatie en het detail van het programma. Daarmee ligt de overeenkomst voor het leveren van de gevraagde dienst(en) vast.

2. PRIJZEN

Voor particuliere klanten zijn de prijzen eindprijzen - dat betekent btw inclusief (excl. btw geldt enkel voor zakelijke klanten, die een factuur wensen). 

De prijzen voor Belgische zakelijke klanten zijn exclusief btw (klanten in EU landen dienen geen Belgische btw te betalen). Buiten de EU zijn andere facturatieregels van toepassing: behoudens uitzonderingen voorzien in de wet dient de Belgische btw te worden betaald en zijn de prijzen exclusief btw.

Voor de organisatie van je restaurantbezoek of iedere andere praktische regeling op jouw vraag (bv. hotelovernachting, meeting faciliteit, vervoer etc.) brengt LL de administratieve kost van 1-4 euro p.p./dienst in rekening, afhankelijk van de hoeveelheid werk die het tegemoet komen van de vraag vereiste.

3. BETALING

Voor particuliere klanten verloopt de betaling via eenvoudige bankoverschrijving. Om je reservatie definitief te maken, betaal je een voorschot van 120 euro. De restbetaling - indien van toepassing - wordt na afloop van de activiteit via e-mail gevraagd.

Voor zakelijke klanten verloopt de betaling via factuur, met eenvoudige bankoverschrijving. Het rekeningnummer is vermeld op de factuur die na de activiteit via e-mail wordt bezorgd. De betaaltermijn is 15 dagen na het uitvoeren van de activiteit.

Bij onvolledige betaling of bij niet-betaling van de kostprijs van de dienst(en) (particulieren) of van het factuurbedrag (zakelijke klanten), behoudt LL zich het recht voor ook zonder kennisgeving van ingebrekestelling en enkel door het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn, een nalatigheidintrest van 10% op het bedrag aan te rekenen, met een minimum van 75 euro. LL behoudt zich tevens het recht voor alle bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor extra administratief werk, voor juridisch advies etc.) die zij ter aansporing tot betaling maakt, integraal door te rekenen aan de klant die in gebreke is. Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd deze te behandelen.

4. PROGRAMMA EN DEELNEMERTAL

De medewerkers van LL werken iedere activiteit minutieus uit en hier komt heel wat administratie en planning bij kijken. Daarom dient de klant alles in het werk te stellen de goede uitvoering van het geplande programma mogelijk te maken en stipt op het overeengekomen uur aanwezig te zijn op de overeengekomen startplaats. Indien niet tijdig kan worden gestart, is het mogelijk dat delen van het programma niet kunnen worden uitgevoerd. Bij een vertraging vanaf een half uur behoudt LL zich het recht voor de activiteit integraal te annuleren. De volledige kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig – minimaal één week voor aanvang van de levering van de dienst(en) dus –, correct en volledig doorgeven van de eigen informatie m.b.t. de overeenkomst. LL stelt haar werking en organisatie volledig af op de informatie die zij minimaal één week voor het leveren van de dienst(en) van de aanvrager verkrijgt. Iedere wijziging m.b.t. het initieel bevestigde programma die nadien wordt gevraagd, kan een kost met zich meebrengen.

De klant wordt geacht ten minste één week voor aanvang van de activiteit via e-mail het definitieve en onveranderlijke deelnemertal aan zijn/haar LL contactpersoon mee te delen. Een eventuele wijziging nadien dient ten laatste 48u voor aanvang van de activiteit te worden gecommuniceerd met de LL contactpersoon. Iedere wijziging van het aantal deelnemers kan een kost met zich meebrengen. De dag van de activiteit zelf legt de gids zich toe op het begeleiden van de activiteit en neemt geen nota van een wijziging m.b.t. het aantal deelnemers.

Leuven is traditioneel een café- en bierstad, dat is leuk en gezellig, en ook LL biedt activiteiten aan waarop bier wordt geproefd. Het is belangrijk dat dit ten allen tijde aangenaam kan verlopen. Personen die geïntoxiceerd aan de start van een activiteit komen of die zich tijdens de activiteit vanwege hun beschonken toestand onvoldoende respectvol gedragen, kunnen door onze gidsen worden geweigerd (verder) te worden bediend. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

5. ANNULERING DOOR DE AANVRAGER

Het – geheel dan wel gedeeltelijk – verbreken van de overeenkomst door de aanvrager kan aanleiding geven tot het betalen aan LL van een schadeloosstelling ter compensatie van reeds verricht administratief en of ander werk. De overeenkomst of een deel van de overeenkomst kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang. Bij annulatie van een boeking minder dan vier weken vooraf, worden deze annulatiekosten aangerekend:

minder dan 72u voor aanvang: 100% van de kosten * met minimum van 120 euro
3-7 dagen vooraf: 75% van de kosten *
1-2 weken: 50% van de kosten *
2-3 weken vooraf: 25% van de kosten *
3-4 weken: 90 euro
meer dan 4 weken: 0 euro

Bijkomend worden eventuele reservaties door LL op jouw vraag bij derden gemaakt, 1 op 1 volgens de annulatievoorwaarden van deze derde partijen aan je doorverrekend.

Daarnaast bieden we eenmalig de mogelijkheid om je reservatie bij LL kosteloos te verplaatsen naar een datum binnen de zes maanden vanaf de initieel geplande datum. Nadien gelden opnieuw de voorwaarden voor annulatie als boven - maar dus zonder de mogelijkheid om de boeking een tweede keer kosteloos te verplaatsen indien een tweede keer laattijdig wordt geannuleerd

Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

LL behoudt zich het recht voor deze annulatievoorwaarden onverminderd te hanteren: in principe kan geen enkele reden die de aanvrager inroept om de in de overeenkomst vastgelegde levering van één of meer diensten eenzijdig te verbreken, aanleiding geven tot het vrijstellen van de aanvrager van de bovenstaande annulatievoorwaarden en schadeloosstelling. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

Ook de vrees voor een ongunstige weersituatie kan dus geen reden zijn die de aanvrager in kan roepen om last-minute eenzijdig de overeenkomst of een deel van de overeenkomst te verbreken. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de voorspelde weersituatie op te volgen en indien gewenst minstens 48u op voorhand LL te contacteren voor een overleg m.b.t. eventueel nog mogelijke alternatieven voor de uitvoering van een in de overeenkomst vastgelegde dienst of activiteit. De medewerkers van LL stellen dan alles in het werk om één of meer alternatieve activiteiten voor te stellen. Gaat de aanvrager niet akkoord met het voorstel of de voorstellen van LL, dan wordt voor de aanvrager door BH alsnog de initieel vastelegde activiteit geleverd. De volledige kostprijs van de dienst(en) als vastgelegd in de overeenkomst dient in beide gevallen (zowel bij het aanvaarden van het alternatief als bij het niet-aanvaarden) door de aanvrager te worden voldaan. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

De aanvrager bevindt zich steeds in de mogelijkheid vooraf (idealiter minimaal drie weken voor de levering van de dienst) in overleg met LL een alternatief slechtweerprogramma uit te werken, waarvan de organisatie ten laatste 48u voor aanvang van de levering van de dienst of uitvoering van de activiteit, in werking kan treden. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de weersvoorspelling te monitoren en LL tijdig in te lichten (minimaal 48u op voorhand) als zij wenst dat het samen uitgewerkte alternatieve slechtweerprogramma wordt uitgevoerd, ter vervanging van het initieel vastgelegde programma. De kostprijs van het alternatieve programma is vooraf besproken met LL en ligt vast in de overeenkomst.

De aanvrager bevindt zich steeds in de mogelijkheid, om welke reden dan ook, te vragen aan LL om de levering van een in de overeenkomst vastgelegde dienst of activiteit naar een latere datum te verplaatsen. LL behoudt zich het recht voor de gevraagde wijziging van datum te aanvaarden dan wel te verwerpen. Iedere wijziging m.b.t. tot de datum waarop de levering van de dienst moet plaatsvinden, kan een kost met zich meebrengen. Reeds betaalde voorschotten en bedragen worden niet terugbetaald.

6. ANNULERING DOOR LEUVEN LEISURE

Als het in de overeenkomst afgesproken startuur voor de levering van de dienst of activiteit door de aanvrager niet wordt gerespecteerd, behoudt LL zich het recht voor de activiteit die te laat kan starten inhoudelijk te wijzigen. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht. Bij een vertraging vanaf 30 minuten behoudt LL zich het recht voor de activiteit integraal te annuleren. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

LL behoudt zich het recht voor deelnemers die onder intoxicatie van alcohol en of een ander verdovend middel zijn en zich naar het oordeel van de gids, begeleider of medewerker van LL niet afdoende gedragen of misdragen binnen een groep, te weigeren te bedienen. De gehele kost van de activiteit wordt ook voor hen in rekening gebracht.

LL behoudt zich ten allen tijde het recht voor de levering van een overeengekomen dienst te annuleren of inhoudelijk te wijzigen indien hier gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld weersomstandigheden, stakingen, contractbreuken door derde partijen, leveranciers of onderaannemers etc.). Iedere beslissing die LL hierin neemt, neemt zij in het belang van het welzijn van de aanvrager en of de deelnemers en in het kader van het zoeken naar een uitstekende dienstverlening door het vastleggen van alternatieven. De aanvrager of deelnemer kan LL niet aansprakelijk stellen voor zulke onvoorziene wijzigingen noch een schadevergoeding eisen. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht. Indien tijdens een activiteit een onvoorziene programmawijziging dient te gebeuren, zal de betrokken gids, begeleider of medewerker van LL de situatie aan de aanvrager of deelnemer verklaren en in overleg een alternatief of alternatieven in het programma bepalen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

LL  is in haar activiteiten verzekerd inzake haar burgerlijk aansprakelijk tegenover deelnemers en derden. LL is in haar activiteiten niet verzekerd tegen ongevallen waarbij deelnemers en derden betrokken zijn. Het is de eigen familiale verzekering, verzekering binnen uw bedrijf of andere zelf afgesloten andere verzekering die deelnemers en derden bij ongevallen beschermt. LL kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij gebeurlijke ongevallen. De aanvrager heeft wel de mogelijkheid om tijdens de duur van een activiteit bij LL een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.

De klant bevrijdt LL onvoorwaardelijk van alle claims, acties, schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven voor het letsel, de dood, het verlies of de beschadiging van eigendom, die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan de activiteiten van LL, het gebruik van andere aangeboden diensten of aangekochte producten bij LL.

8. BEGELEIDING EN GEZONDHEID

De programma's van LL zijn zorgvuldig uitgekiend en minutieus voorbereid. Onze begeleiders en gidsen zijn specialisten in hun domein en betrouwbare kenners van onze activiteiten. Iedere aanvrager of deelnemer wordt verondersteld zich ten allen tijde te schikken naar de richtlijnen van de begeleiders, gidsen en medewerkers van LL. Het niet naleven van afspraken en of richtlijnen kan aanleiding geven tot het uitsluiten van één of meer deelnemers door een begeleider, gids of medewerker van LL, zonder dat de deelnemer(s) in kwestie aanspraak kan/kunnen maken op een schadevergoeding. Ook wordt de gehele kost van de activiteit in rekening gebracht. Deelnemers verbinden zich ertoe de eventuele schade te dragen, veroorzaakt door het door hen niet naleven van afspraken en of richtlijnen van de begeleiders, gidsen of medewerkers van LL.

De programma’s van LL zijn ontworpen voor iedereen met een normale fysieke conditie. Door de boeking (het vastleggen van de overeenkomst tot levering van diensten) verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de aard en inhoud van de activiteit, als gecommuniceerd op de website en ten allen tijde ook bespreekbaar met LL. Sommige activiteiten zijn fysiek wat meer intensief dan andere (bijvoorbeeld een kanotocht of een fietstocht). Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager na te gaan of alle deelnemers beschikken over de geschikte fysieke conditie en geschikte capaciteiten voor de gekozen activiteit. De aanvrager en of deelnemers verklaren zich louter door deelname aan een activiteit in een fysieke staat te zijn die toelaat eraan deel te nemen. De aanvrager en of deelnemers accepteren alle risico’s verbonden aan het deelnemen aan een activiteit of genieten van een dienst: dit zijn alle bekende en onbekende risico’s, voorzienbare en onvoorzienbare risico’s. De aanvrager en of deelnemers accepteren de persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke vorm van aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade die op enigerlei wijze verband houdt met deelname aan de activiteit.

9. MATERIAAL

LL behoudt zich ten allen tijde het recht voor beschadigingen aan materiaal en of verloren materiaal in rekening te brengen aan de gebruiker, huurder of deelnemer. Onder alle omstandigheden anders dan deze waarbij de fout van de begeleider, gids of medewerker van LL kan worden bewezen, is bij verlies van materiaal van LL of beschadiging van materiaal van LL de gebruiker verantwoordelijk en dient deze de kosten te vergoeden.

10. KLACHTEN

LL wilt u een schitterende en memorabele beleving bezorgen. Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u als aanvrager of deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Idealiter wordt de klacht of opmerking per direct tijdens de activiteit of uitvoering van de dienst ter plaatse bij de betrokken begeleider, gids of medewerker van LL ter kennis gebracht zodat hij of zij in de mogelijkheid kan verkeren meteen een oplossing te voorzien. Gebeurt dit niet, of kan de klacht niet bevredigend worden opgelost, ontvangt LL de klacht graag binnen de 48u via e-mail en neemt LL contact teneinde de klacht samen te remediëren. Kan de klacht niet in onderling overleg worden opgelost en of ontstaat er een geschil, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd het geschil te behandelen.

Organiseert Leuven Walks ook dagtrips?

Jazeker, Leuven Walks heeft verschillende leuke dagprogramma's voor groepen.

Deze stad heeft zovele gezichten, er is zoveel te zien en zoveel te beleven. Je leert haar pas echt kennen als je er de tijd voor neemt. Alle programma's kunnen ook op maat worden aangepast aan uw wensen!


Dagtrip Leuven en M Museum   47 euro p.p.
- VM wandeling Highlights centrum met optie bezoek aan het wereldberoemde stadhuis
- Lunch: broodjeslunch in restaurant De Kansel (drie broodjes p.p., dagverse soep, water op tafel, koffie of thee)
- NM bezoek M Museum Leuven met gids inclusief toegangsticket

Dagtrip Leuven de Bierhoofdstad   41 euro p.p. of 49 euro p.p met bezoek aan brouwerij Domus en proeven van twee bieren
- VM wandeling Highlights centrum met optie bezoek stadhuis, einde aan Domus
- Lunch: biermenu twee gangen bij Domus (champignonsoep bereid met Con Domus, stoofvlees bereid met Nostra Domus, slaatje en frietjes, water op tafel, koffie of thee)
- NM keuze uit Bierhoofdstadwandeling (richting de Vaartkom, de noordelijke historische bierbrouwbuurt, een stevige wandeling, met een bier of drank inbegrepen) of wandeling O Luvanium Gij Dorstige Bierstad (kortere route, in het centrum, over de Leuvense bier- en cafécultuur, met proeven van twee lokale bieren)

Dagtrip Leuven de Universiteitsstad   37 euro p.p.
- VM wandeling Highlights centrum met bezoek grote leeszaal Centrale Universiteitsbibliotheek inclusief toegangsticket
- Lunch: broodjeslunch in restaurant De Kansel (drie broodjes p.p., dagverse soep, water op tafel, koffie of thee)
- NM wandeling de Universiteitscolleges en het Groot Begijnhof

Dagtrip Leuven Bier & Universiteit   43 euro p.p. of 51 euro p.p. met bezoek Domus en twee bieren 
- VM wandeling Highlights centrum met bezoek grote leeszaal Centrale Universiteitsbibliotheek inclusief toegangsticket, einde aan Domus
- Lunch: biermenu twee gangen bij Domus (champignonsoep bereid met Con Domus, stoofvlees bereid met Nostra Domus, slaatje en frietjes, water op tafel, koffie of thee)
- NM keuze uit de Bierhoofdstadwandeling of O Luvanium Gij Dorstige Bierstad (zie boven)

Dagtrip Leuven en de Abdij van Park   40 euro p.p. (excl. vervoerskosten)
- VM wandeling Highlights centrum met optie bezoek stadhuis
- Lunch: broodjeslunch in restaurant De Kansel (drie broodjes p.p., dagverse soep, water op tafel, koffie of thee)
- NM bezoek Abdij van Park met gids inclusief toegangsticket (transport naar abdij niet inbegrepen, mogelijk met bus De Lijn of eigen touringcar, per fiets etc.)

Dagtrip Leuven Fietsen en Wandelen   50 euro p.p
- VM wandeling Highlights centrum met optie bezoek stadhuis
- Lunch: broodjeslunch in restaurant De Kansel (drie broodjes p.p., dagverse soep, water op tafel, koffie of thee)
- NM Fietstocht In & Rond Leuven met gids inclusief fietshuur